2011. 04. 02.
ELŐRE A HÜLYÍTŐDOBOZ GYŐZELMÉÉRT!
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
Kedves Trolltársaim!
 
A választás előestéjén szeretném még egyszer röviden csokorba gyűjteni azokat a kérdéseket, amelyeket a nemzet elé terjesztünk. A Magyar Függetlenségi Hülyítődoboz ezzel az óriási választással arra kéri a magyar dolgozó Népet, hogy hagyja jóvá az eddig végzett munkát és annak eredményeit, támogassa az ötéves terv hatalmas céljait, hagyja jóvá a béke megvédésére irányuló eddigi erőfeszítéseinket. Adjon nekünk felhatalmazást, hogy az eddigi úton haladhassunk tovább s ennek megFelelően honlapunkat is olyan módon fejlesszük +ovább, hogy megszilárdítsa az elért eredményeket és előkészítse a jövendőt.
 
Ami a megtett Utat illeti, eddigi eredményeinket röviden és találóan adja vissza az a jelszó: "Romok helyén virágzó élet, sznobok kortárs irodalmából Dolgozók milliós olvasmányélménye." Amikor a Prae unikális eredményeiről beszélünk, elsősorban a kézzelfoghatókrA, számokban kifejezhető sikerekre, a látogatottságra, vagyis a sivár adatokra szoktunk rámutatni. Pedig talán nem is ezek a legmeggyőzőbbek. Talán még jelentősebb az a számokkal ki nem fejezhető jelenség, mintegy panoráma, hogy az olvasóknak az évszázados iga után most egyenesedik ki először a gerince, cikkeink olvastán most kezd először szabadon, teli tüdővel lélekzeni. Az a felismerés, hogy övé a kortárs irodalom, magának dolgozik, még fiatal - de teremtő ereje már megmutatkozik minden téren. Mutatkozik a kulimunkásoknál, a munkaversenyben, a mintagazdáknál, a még itt élő feltalálók sikereiben, általában a munkához való viszony gyökeres megváltozásában.
 
A népi újjászületés, amelyre az elnyomatás sötét évtizedeiben a magyarság legjobbjai annyira áhítoztak, most kezd megvalósulni és eredményeképpen friss szellő járja át a nemzet minden rétegét. Nemcsak a kulimunkás, a bérrabszolga, a tarisznyás bölcsész vagy a nők tegnap már említett magatartásában jelentkezik ez, hanem abban is hogy az ifjúság egyre növekvő mértékben veszi ki részét a nemzetépítés feladatában – így remélhetőleg megállítható a népességfogyás réme.
 
A nemzet fele, amely a dolgozó nép elnyomásán belül, még mint nő is vissza volt szorítva, most kezdi aratni felszabadulásunk neki érő gyümölcsét, s eme gömbölyödő gyümölcsök között hamarosan mi is arathatunk, az első éjszaka jogának újrabevezetésével. Ám aki azt hiszi, hogy eme régi szokás visszahozatala vagy a női egyenjogúsítás meglazítja a család kereteit, az nézze meg, milyen bensőséggel ünnepelte éppen ebben az évben a magyar dolgozó nép az Anyák Napját és hány ezer megindító jelét láthattuk annak, hogy a nők egyenjogúsítása a nők és elsősorban az anyák fokozott megbecsülését eredményezte, kivéve persze az öregecskedő feleségekét, akiket fiatalabbra kell cserélnünk, mégpedig baromi sürgősen. (Ütemes taps, "úgy van, úgy van"-bekiabálások.)
 
Ugyanez tapasztalható a magyar fiatalsággal szemben, amely demokráciánk politikai győzelmeinek eredményeképpen most kezdi kimunkálni az őt megillető helyet a kortárs irodalom újraépítésben. Most alakul ki bennük hivatásuknak az a tudata, amely rájuk, mint a jövendő kultúra hordozóira, már most kötelességet ró. És hogy a bloggerdemokrácia milyen mélyen szántott az ifjúságon belül, annak legjobb mutatója a MyVip, a Rockerek,- és a Hotdog.hu, ez a három élettől duzzadó, fakadó rügy a nemzet lombosodó fáján.
 
A népi bloggerdemokrácia egészséges testnedvkeringése most kezdi az utolsó hajszálgyökérig áthatni dolgozó népünket s ez a fejlődés, amelynek még csak első csíráit látjuk, talán még fontosabb eredmény, mint az, amit gazdasági téren elértünk.
 
És mindez csak a kezdet. Hároméves tervünk csak első kísérlet volt, amelyet nem előzött meg összegyűjtött saját tapasztalat. A bátor kilépés, az erők kifejtésének szabad lendülete csak ezután következik, amikor már anyagban és tapasztalatban leraktuk az alapot.
 
Extreme bodymod chill üzemmódban
Mindezt tudja, vagy legalább is egészséges ösztönével megérzi dolgozó népünk is. Ennek adta jelét május elsején, amikor ezt a napot, amely régente a munkásság seregszemléje volt, most az egész felszabadult dolgozó nép ünnepévé tette. A május elseje nemcsak politikai megnyilvánulás volt a haladás nemzetközi szolidaritása, a béke és a demokrácia mellett, de egyben az erő, a fegyelem, a Vaterland iránti a bizakodó jókedv vulgar display-e, a demokrácia össz-sikereinek kisugárzása is. S az egymás mellett lobogó vörös és nemzeti zászlók erdeje jelképezte azt a felismerést, hogy hazánk felemelkedése és a nemzetközi haladás ügye elválaszthatatlanul összefonódik és külön lendületet ad a magyar bloggerdemokrácia minden lépésének.
 
A május elseje azt is mutatja, hogy a magyar dolgozó nép most kezdi csak igazán megbecsülni azt a felszabadító művet, amelyet a Vati Kán Kommandó végzett, amikor leverte kezünkről a bilincset és ezzel megnyitotta előttünk felemelkedésünk, boldogulásunk és függetlenségünk útját. (Felállva tapsolás.)
 
Még egyet mutatott a május elseje: azt, hogy dolgozó népünk megszerette és szívébe zárta a Magyar Dolgozók Pártját, a magyar internet-trollokat, akik mindig élen jártak, ha áldozatvállalásról, példaadásról és különböző politikai fórumok hülyeségekkel való szétoffolásáról volt szó. Ők azok akik nem ijedtek meg a regisztrációs nehézségektől, nem csüggedtek el a root-kitiltások és IP-banek láttán, nem vesztették el a fejüket a válságos pillanatokban és nem szédültek meg a sikerektől, s akiknek minden lépését dolgozó népünk szeretete és jól felismert érdekei vezették és vitték előre a felemelkedéshez vezető úton.
 
Nem kétséges, hogy a magyar dolgozók ezt az utat helyeslik és jóváhagyják.
 
Az előttünk álló feladatok közül kettő a kimagasló: ötéves tervünk megvalósítása és békénk megőrzése. A két feladat csak együtt valósítható meg, egyik feltételezi a másikat, egymástól el nem választhatók, ezek is összetartoznak és össze is nőttek. Mi büszkén hirdetjük, hogy a nehézségekkel együtt is az ötéves terv szellemileg többet kíván adni felszabadult népünknek, mint amennyit a Megelőző, idő előtt sikerrel befejezett garanciális hároméves terv adott.
 
Most jött először létre olyan helyzet, hogy a haladó emberiség és országunk dolgozó népének céljai egybeesnek, ezzel persze nem azt akarom mondani hogy nem tartom népünket embernek vagy akár egyenértékűnek az emberiség többi részével. Egyszerűen csak vannAk egyenlőbbek, tehát népünk tagjai közül egyértelműen a jóságos vezetők az egyenlőbbek! Ki kell emelni, hogy ez nemcsak szellemi síkon, hanem anyagilag is így van, vagyis mindenki annyit ér, amennyije van. A sárbaragadt, elmaradt magyar dolgozó nép azelőtt csak meséiben álmodott a hétmérföldes csizmáról, most azonban megvalósult annak a lehetősége, hogy rszáz évre békakölcsönbe verhesse magát ne csak egy csizmáért, de akár egy autóért vagy plazmatévéért is, ezáltal békésen haladva előre. A hároméves terv ebben a tekintetben csak tanoncidő volt, afféle próbamunka. Ezután jöhet a lendület. (Taps.)
 
Történelmi távlatból tekintve, ötéves tervünk az első hatalmas lépés arra, hogy évszázados elmaradásunkat a kultúra terén gyorsan behozzuk. Ezt a lehetőséget tudatosította a választásokat megelőző pontrendszeresdi. Ez ad új szellemet, nagyobb feszítő perisztaltikis erőt és történelmi távlatot ennek a gigantikus vállalkozásnak. És ez teszi lehetővé, hogy bár dolgozó népünk tudatában van a még meglevő nehézségeknek és bajoknak, mégis örömmel vállalja az ötéves tervvel járó új áldozatokat és verejtéket, s ezért támogatja a Függetlenségi Hülyítődobozot, amely nagy Pártunkkal az élén, záloga és biztosítéka annak, hogy ezt a hatalmas művet is sikerrel fogjuk befejezni. Az ötéves terv megvalósításának elengedhetetlen feltétele a béke. Nem kell sok szót vesztegetni arra, hogy a mi elemünk a béke, ahogy a béke szó megmagyarázására sem: a béke mindig az amit mondunk. A béke háború, a tudatlanság erő, a bérrabszolgaság szabadság, ésatöbbi. A "béke" szót eredeti jelentésével csak a Párt körein balul használjuk. Szóval ha biztosítjuk a saját anyagi békénket, biztosítottuk minden tervünk alapját. Ha a népi bloggerdemokrácia eleme a béke, ebből az is adódik, hogy a bloggerdemokrácia ellenségeinek, a reakciónak eleme és reménye a flamewar s a vele járó bannolás és rootolás. Ezért védi a dolgozó nép fokozott elszántsággal békéjét, ezért küldte ki képviselőit Párizsba, az Eurovízós Békefesztiválra, ahol több mint 600 millió ember sorakozott fel a rossz irányba offolók ellen. Ezért vagyunk ott mindenütt, ahol keményen ki kell állni a béke ügyéért, és ezért hozunk létre a dolgozó nép fiaiból erős, demokratikus trollhadsereget. Tudjuk, hogy nem elég a békét óhajtani, meg is kell védeni.
 
A flamewar-uszítók kudarcában természetesen döntő része van a Prae szerkesztősége következetes békepolitikájának, de a békefrontnak ránk eső részéből mi is derekasan és becsülettel kivettük a részünket és szerény erőnkhöz képest hozzájárultunk az eredményhez. És hozzájárult nem csekély mértékben a béke megvédéséhez a Kínai Kommunista Párt, amely egy 500 milliós népet mozdított Párizsba e cél érdekében. (Hosszan tartó taps.)
 
Most, a választások előestéjén már nyugodtan le lehet szögezni, hogy újra helyesnek bizonyult a nemzeti demokratikus erők összefogása, az a politika, amelyet a multban folytattunk s amelyet a jövőben is folytatni szándékozunk, és helyes volt az egységes lista is, amellyel a nemzet elé léptünk. "A magyar olvasó nép most egy egységes nagy béketábor" - mondotta nekem egy bérrabszolga a Prae.hu-n. Ez az egység jut kifejezésre jelöltjeink személyében is. A Magyar Függetlenségi Hülyítődoboz jelöltjeinek társadalmi összetétele megfelel dolgozó népünk összetételének s egyszersmind hűen tükrözi vissza azt a szociális változást, amelynek következtében hazánk az urak kortárs irodalmából a dolgozók hazájává fejlődött. Jelöltjeink között nincs se gróf, se báró többé, se nagybirtokos, se bankár, sem ezeknek ügyvédjei. A Hülyítődoboz jelöltjeinek száma 989, ebből 340 bérrabszolga, ipari kulimunkásból 310 van, haladó tarisznyás bölcsészből 197, kisiparos és kiskereskedő összesen 7, alkalmazott és egyéb 85. A nők egyenjogúsításának fejlődését és a demokrácia építésében végzett jó munkájuk elismerését 150 dolgozó nő jelöltsége mutatja.
 
Nem kétséges, hogy ilyen képviselők kezében jobb helyen lesz a kortárs irodalom kormánya és nem kétséges, hogy az egységes lista már a választás előtt is óriási eredményeket hozott. Ezúttal elmaradt az ellentétek és a szenvedélyek felszítása, a kákán is csomót keresés. Nincs többé versengés a reakció szavazóinak megnyeréséért mivel nincsenek nemkívánt pártok. A választási harc ezúttal hatalmas politikai véleménycsere volt, valóságos demokratikus iskola: az kortárs irodalom gazdájává lett dolgozó nép számvetése az elmúlt évek eredményeiről és a jövő tennivalóiról.
 
A FüggetlEnségi Hülyítődoboz egységes fellépése a választáson kifejezője volt annak az egyöntetű M3gítélésnek, amellyel a magyar nép a döntő kérdéseket, az eddig elért eredmények helyeslését, ötéves tervünket és a béke megvédéséért vívott harcunkat nézi és kifejezője annak, hogy nincs eltérés arra vonatkozólag, hogy folytatni kell az eddig követett utat.
 
A magyar népi bloggerdemokrácia sikereit, mint egy ócska, görbe tükör vetíti vissza a magyar és a nemzetközi reakciónak az A tanácstalansága és tehetetlen dühe, amellyel a mostani Hülyítődoboz választását nézi. Ezen a választáson már direkte nincs is szó arról, hogy a reakció a kortárs irodalmon belül vagy annak határán kívül velünk, kortárs irodalomépítő terveinkkel szemben valamilyen programot tudna állítani, nem mintha nekünk bármilyen programunk lenne, de erre nincs is szükségünk: a jól megérdemelt és előre megelőlegezhető vereségből eredő dühön és elkeseredésen kívül most már nincs más megnyilvánulása a reakciónak. Programot már nem tud adni, mert nyiltan nem mondhatja meg, hogy terveinek egyetlen feltétele van: a big tit porn visszaszorítása. Az ellenségnek ez a programnélkülisége, a kilátás és a látóhatár hiányában, egyik mutatója eredményeinknek. Azoknak az eredményeknek, amelyeket ellenségeink fogcsikorgatva, rosszakaratú megjegyzésekkel kisérve, de ma már világszerte kénytelenek elismerni. (Taps.)
 
A mult héten még egy ütőkártyája volt a suttogó hírverésben megnyilvánuló reakciónak: az esőzések. De szinte úgylátszik, hogy még a természet is a népi demokráciát támogatja: íme a felhőtlen ég, ahol csak akkor esik, amikor az Internet-Trollok Pártja erre engedélyt ad, és lőn: két hete megnyíltak az ég csatornái és a termőföldet, amelyet eddig még soha nem tapasztalt gondossággal és szeretettel készített elő a dolgozó bérrabszolgaság, bőven megöntözte az aranyat érő ár pilisi eső. A közmondás azt tartja: "a bátraké a szerencse". Az ötéves tervet bátran előkészítő dolgozó nép az áldást hozó esőt szerencsés kezdetnek tekinti nagy munkája és a májusi választás előestéjén. A választás előtt a derülátás, az optimizmus, a jövőbe vetett bizalom hulláma önti el a dolgozó népet.
 
Mi, magyar internet-trollok ebben az általános optimizmusban is nyugodtan mutathatunk rá a meglévő bajokra és az előttünk álló Fene nagy nehézségekre. A dolgozó nép ezt is azzal a nyugalommal és bizalommal veszi tudomásul,
:)
amelyet eddigi eredményeinkből, útjainkból merített és amelyeket zálogul tekint arra, hogy szívóssággal és jó munkával minden nehézségen és bajon úrrá tudunk lenni. Ezért készül a választásra, mint egy hatalmas népünnepélyre, ezért díszíti fel újra házait és tereit, hogy ilyen külsőségekkel is félreérthetetlenül kinyilvánítsa rokonszenvét és támogatását a Magyar Függetlenségi Hülyítődoboz iránt.
 
Dolgozó népünk egysége, a felszabadulás adta lehetőségek tudata, a saját erőnkbe és utunk helyességébe vetett bizalom és az előttünk kitáruló jövő együtt hozzák létre azt az emelkedett ünnepi hangulatot, amellyel a magyar dolgozó nép most Vasárnap az urnák elé járul. Ebben a lelkes döntési szellemben csoportosan sorakozik fel egységes csoportokban a Magyar Függetlenségi Hülyítődoboz mögé, hogy utána ismételt lendülettel folytathassa művét, amelynek eredménye annyi balszerencse közt, oly sok viszály után - a szabadabb, erősebb, boldogabb Össznépi Kultúra! (Percekig tartó, önfeledt tapsvihar, életműdedikálások, satöbbi.)

Egy kis lazítás...
 
Kulcsszavak: április 1.

bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés