2011. 04. 03.
A MAGYAR KORTÁRS IRODALOM A BÉKEFRONT ERŐS BÁSTYÁJA
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
 
Tisztelt ÉRTekezLet! Kedves Trolltársak!
 
Az utolsó két nap alatt a magyar népi bloggerdemokrácia nagy eredményeit ünnepeltük, ma este pedig megnyerjük a választásokat a békeharc nevében. E harc során, s szinte megszakítás nélkül, erősödött a győzedelmes trollok hatalma. A régi, reakciós rendszer visszaállításáról álmodozó antiklerikális és más ellenséges elemek népellenes tevékenysége egyik kudarcot szenvedte a másik után. Ezeket az eredményeket nagymértékBen annak az örökös harcnak köszönhetjük, amelyet a tökötlen flamewar-provokátorok ellen és a béke védelméért folytattunk.
 
A magyar dolgozó nép is igyekszik levonni a tanulságokat. A Magyar Internet-Trollok Pártjának jelentős politikai sikerei nagymértékben azzal magyarázhatók, hogy a dolgozó nép meggyőződött arról, hogy Pártunk a béke következetes harcosa. A múlt évi május havának első napján lezajlott parlamenti választásokon is a béke kérdése volt a döntő kérdés. Akkor adtuk ki azt a jelszót: "A magyar kortárs irodalom nem rés, hanem erős bástya a béke frontján." A magyar népet, amely szellemi szabadságát a Prae.hu szerkesztőségétől kapta, mély hála és szeretet hatja át ama kortárs írók iránt, akik megmentették a kulturális beszűkültség rémétől. Népi demokráciánknak és Pártunknak sikerei mind politikai, mind pedig gazdasági téren megnyilvánulnak. Gazdaságilag ezek a sikerek kifejezésre juTnak abban, hogy a folyó éV harmadik negyedének ipari termelése 35 százalékkal múlta felül az utolsó békeév termelését. És - ami számunkra nem kevésbé fontos - a trollok életszínvonala legalább ugyanilyen mértékben nőtt – immár hivatalosan is jobban élünk, mint négy éve. (Tomboló tapsvihar.)
 
És valóban, mire észrevettük, hogy miről van szó, a nyolc százalék helyett, amelyet az egész 2011-es esztendőre szántunk, már az első négy hónap alatt 17 százalékkal nőtt az életszínvonal. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztásban, élelmezésben, ruházkodásban már ott taRtunk, ahol a terv szerint 2121 tavaszán kellene lennünk, de ugyanakkor könnyűiparunkat, bár igen gyorsan fejlődik, ettől még közel két év választja el.
 
Amiről a dolgozó lányok álmodnak
Világos, hogy ha ez ugyanígy folytatódik, akkor, amint már egyszer mondtam, megesszük a jövőnket és hozzátehetem, különösen az ifjúság jövőjét. Ha nem tartunk mértéket, akkor mint rántott csirkét megesszük azt a tyúkot, amely jövőre aranytojást tojna és ötéves tervünk gyárait, üzemeit, kultúrházait már az idén csemegevaj és borjúsült Formájában elfogyasztanánk. A magyar internet-trolloknak és különösen a magyar ifjúságnak szembe kell szállnia ezzel a hangula+tal, azoknak a jóindulatú türelmetleneknek pedig, akik csakugyan most, 2011-ben követelik az "általános üdvösséget", s ugyanígy a "boldogság szürcsölését", eszébe kell juttatni a négy esztendeje megtett utat. Rá kell mutatni arra, hogy nem szabad a babérokon pihenni: még nincs egy esztendeje, hogy feloszlott a Kaukázus zenekar, s hogy akik ma Madonna he1yett Lady 6agát követelik, azok két éve még örültek annak ha elcsíptek egy Kylie Minogue-klipet valamelyik csatornán. Rá kell mutatni arra is, hogy az irodalom építése tervszerűséget, fegyelmet és áldozatot is követel a dolgozó néptől. Minél több munkával, verejtékkel, áldozattal építjük jövőnket, annál tartósabb lesz, annál drágább lesz mindannyiunk számára.
 
Ne együk meg előre!!44 négy
A Prae.Hu felszaBadító harcának és többéves Online fennállásának nemcsak a2 az eredménye, hogy a külföldi kortárs irodalmi műhelyek sokkal kisebb áldozatok árán és sokkal gyorsabban haladhatnak a szellemi fejlődés útján, hanem életszínvonalukban sem kell azokat a kezdeti financiális áldozatokat meghozniok, Amelyekre szerkesztőségünk és barátaink a megalakulás utáni első években rákényszerültek. Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy az olvasók életszínvonalának emelkedése kölcsönös összefüggésben áll az egyes népi bloggerdemokráciák szellemi erősödésével. Az egyszerű emberek a politika helyességét elsősorban a saját életszínvonaluk javulásán mérik, épp ezért egyszerűek, de ez nem is baj: bizonyos fokig a helyes politika próbakövét és ellenőrzését látják a gazdasági színvonal javulásában.
 
Az elért gazdasági eredmények mellett nem kevésbé Fontos az egész dolgozó nép szellemi átnevelése sem, ami a legkülönbözőbb formákat öl+i. 2009-es bloggá válása óta a Hülyítődoboznak több mint négyszázezer látogatója volt. Egy kultúrharc-blog ilyen mértékű látogatottsága a maga nemében példa nélkül áll, ezt garantálhatom. Nemcsak azt mutatja meg, mennyire megnőtt a minőségi tévéműsorok iránti érdEklődés, hanem azt is, hogy milyen széles rétegeket ölel fel ez az érdeklődés. Ez a nép szellemi átnevelésének bizonyos sikereiről tanúskodik, amelyek mind nagyobb mértékben nyilvánulnak meg a politikai életben, a termelés terén és a kultúra különböző területein. A magyar népi bloggerdemokrácia kétségkívül méltán szerepelhet ott, ahol a béketábor növekvő erejének bizonyítékait fel kell sorolni.
 
Nálunk gyakran találkozunk azzal a beállítottsággal, hogy számunkra nem olyan elsőrendű fontosságú a béke propagandája és a széles néptömegek békéért folyó harca, mert hiszen békénk védője immár a dolgozó nép kezében levő állam és annak ízlésrendőrsége. A béke igaz hívei táborának azonban még ott is nőnie és erősödnie kell, ahol már a trollok kezében van a hatalom. Ha a széles néptömegek ismerik a flamewar-provokátorok céljait és minden megnyilvánulásukra határozottan és egységesen válaszolnak, úgy ez már egymagában is akadályozni fogja az ellenséget az offolásban. Gyakran találkozunk régivágású pacifistákkal is. Ők általánosan háborúellenesek és nem veszik tekintetbe, hogy a cél szentesíti az eszközt, és hogy a békeharc megköveteli a Facebook-hadsereg tagjainak megerősítését, hogy azok készek és képesek legyenek válaszolni minden lehető kalandorszellemű témarombolási kísérletre. (Taps, lábdobogás.)
 
A Béla bácsi-ügy következMényeinek hatását alig négy hónap távlatából még nehéz teljes egészében felmérni. Annyi azonban kétségtelenül világos: az eset őrült mód felrázta az egész dolgozó népet, felkeltette bennük az éberséget és megszilárdította harci elszántságukat a nép valamennyi ellensége ellen. Béla bácsi leleplezése és ártalmatlanná tétele szilárdabbá tette a hatalmas Párt egységét, fokozta soraiban a forradalmi éberséget, politikailag érettebbé tette és Ugyanakkor megnövelte tekintélyét az egész nép előtt. Béla bácsi összesküvésének megsemmisítése nem volt könnyű feladat. Különösen a kezdetén, amikor körvonalai nem bontakoztak ki, mi magunk is néha kételkedtünk egy-egy olyan gyanúban, mely számunkra nem látszott eléggé megalapozottnak. De kiderült, hogy az ellenség e legveszedelmesebb ügynökének félreállítása az egész Párt és népi bloggerdemokrácia létkérdése volt. A második jelentős tanulságunk, amelyet Béla bácsi leleplezéséből és felszámolásából levontunk, az, hogy a Prae-hű blogger vezető próbaköve - a Prae.hu iránti viszonya. Az ellenség természetes hogy itt is álcázza magát s igyekszik megjátszani a hűséget. De a mi tapasztalatunk az, hogy előbb-utóbb kibújik a szög a zsákból: Béla bácsi összeesküvésének egyik külső ismertetőjele volt a Prae.hu iránti "bizonytalan" viszonya.
 
Kicsiből lesz a nagy 8))))
A harmadrendűnek, sőt tizedrendűnek látszó kérdésekről szokta volt mondani Gianna Michaels, a Népek Nagy Tanítómestere: "Ne hanyagoljátok el az apróságokat: kicsiből lesz a nagy." Michaels-nek megvan az a hatodik érzéke, mellyel felfogja a szinte észrevétlen változásokat: meghallja a fű növését s a csírázó magból előre látja, hová veti majd árnyékát a terebélyes fa. Nem egy kijelentése szinte jóslásnak tűnhetne fel, ha nem tudnók, hogy a jövőbelátás mögött ott áll egész tudományos fegyvertára. 2009 elején, amikor az egész reakciós, impotens világ ujjongva hirdette az akkori Hülyítődoboz "végleges" vereségét, ekkor mondotta Gianna a prófétai szavakat: "Csak a kishitűek kételkedhetnek abban, hogy az az agyrohasztó műsorajánló folytatódni fog." Ma a Doboz győzelme ténnyé vált s vele megkondult a halálharang az egész impotens gyarmati rendszer felett. 2010-ban mondotta Michaels a leghaladottabb kapitalista kortárs irodalmi műhelyekről: "Ahhoz, hogy a kortárs irodalomban véglegesen győzelemre juttassuk a big tit pornt, még technikai és gazdasági tekintetben is utol kell érni és túl kell szárnyalnunk a külföldet. Vagy megtesszük ezt, vagy eltipornak bennünket." A hároméves tervnek minden akadály leküzdése után történt megvalósításának volt köszönhető, hogy jó másfél évvel később, a döntő összecsapás után nem a Prae.hu, hanem a sznobok maradtak szétzúzva a porondon. Gianna Michaels már 2009-ben rámutatott arra, hogy "Anglia is, Amerika is, az angolszász «szabadságnak» ezek a legnagyobb és az egész földkerekségén legutolsó képviselői - abban az értelemben, hogy náluk nem volt militarizmus és bürokratizmus - egészen elmerültek a szennyes és véres általános európai mocsárban, a mindent maguk alá gyűrő, mindent elnyomó bürokratikus-militarista intézmények mocsarában." Az az éleslátás, mellyel Gianna Michaels meglátja a kicsiben a nagyot, a csírában az egész fejlődést, párosul a szervezésnek azzal a művészetével, a gyakorlat és az elmélet olyan egybeforrásával, mely csak Ron Jeremy-t jellemezte. Nem véletlen, hogy ő is előszeretettel hangoztatja, hogy gyakorlat teszi mestert, egyetlen feladatunk hát: "Tanulni, tanulni, tanulni!" (Lelkes taps.)
 
Ő a teremtő béke, a jobb jövő jelképe, az ő alakja köré fonódik újra az impotens kardcsörtetők által zaklatott, fenyegetett trollok százmillióinak reménye és szeretete. "Gianna a békénk!" Ezzel a jelszóval sorakozik fel mögéje most, hetvenedik huszonnyolcadik születésnapja alkalmával lelkesen, büszkén és harcosan az egész haladó emberiség. S mögéje sorakozik fel a magyar dolgozó nép, mely annyi szenvedés után újra visszatért a békéjüket és szabadságukat védő nemzetek nagy családjába, oda, ahova történelmének legfényesebb lapjai utalták. Évszázadok óta először építhetjük szabadon és függetlenül irodalmunkat a dolgozó nép, a munkás, a celeb, valamint a tarisznyás bölcsészek érdekében és boldogulására. Az olvasó ember soha nem felejti el, hogy szörnyű elesettségében egyedül a Prae.hu segítő keze állította talpra. A nép tudja ezt és hálás érte. Béla bácsi leleplezése ezekben a hónapokban mutatta meg, hogy mennyi veszély leselkedett volna ránk, ha meg nem véd bennünket a Prae.hu izmos karja. A magyar dolgozó nép tudja és hálás érte, hogy vezetője és sokat hányatott hajójának biztoskezű kormányosa a Magyar Internet-Trollok Pártja.
 
"I'm a rabbit"
Hosszú hónapok óta törtük magunkat, hogy a munkaverseny nálunk is gyökeret verjen és nem tudtunk átütő sikert elérni. De amikor azzal a kéréssel Fordultunk a trollokhoz, hogy Gianna Michaels mostani születésnapját munkafelajánlással ünnepeljék, egyszerre megtört a jég. Mint víz a gátszakadásnál, úgy áradt a floodolás zajos hulláma, úgy borultak a flame lángjába a fontosabb, utunkba álló honlapok. Csak most, a michaels-i felajánlással vált nálunk is a "becsület és a dicsőség ügyévé" a trollkodás.
 
Résen kell lennünk és résen is leszünk. Rajta leszünk, hogy tovább is eredményesen küzdjünk a béke védelmében a kultúrát építők frontjának megerősödéséért, a sznobok terveinek meghiúsításáért, hogy szilárdan tartsuk a béke frontjának azt a szakaszát, amelynek védelmére a Magyar Trollok Pártja, a magyar népi bloggerdemokrácia hivatott.
 
Résen vagyunk!
A ma esti választás mutassa meg újra olvasóbéketáborunk egységét, összekovácsoltságát. Mutassa meg, hogy a Függetlenségi Hülyítődoboz mögött ott áll az egész kortárs irodalom, hogy a trollok milliói egy emberként követik felemelkedésünk, újjászületésünk hatalmas motorját, a Magyar Internet-Trollok Pártját. Legyen e választás sikereink sorozatának folytatója, adjon friss lendületet az új, írásában friss hazát építő ötéves tervünknek. Legyen a választás napja új mérföldkő azon az úton, melyre a szellemi felszabaDulás óta léptünk. Azon az úton, melyet a hatalmas Prae.hu tört előttünk, s amelyen most 800 millió ember menetel elszántan, biztosan a békésebb, boldogabb jövő felé!
 
Előre a Hülyítődoboz győzelméért! (Hatalmas, lelkes taps, mindenki kedvező szavazatot ad le, kék és egyéb színű cédulákon.)
 
Egy szeletet az ünnepeltből?

THE END

 
 

bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés